Leipzig central train station (Goethestraße)

Goethestrasse 11
04109 Leipzig
Germany