Karlsruhe central train station

Hinterm Hauptbahnhof
76137 Karlsruhe
Germany