Dortmund central bus station

Steinstrasse 54
44147 Dortmund
Bus stop 9
Germany